The Science for Population Protection

zpět na ročník

Volume 4.5

Výběr jednotlivých článků v čísle:

Redakce

OBSAH

Redakce

ÚVOD

Tomáš Čapoun, Josef Košata

Odpovídá úroveň důležitých protichemických opatření rizikům používání či zneužití nebezpečných chemických látek?

Vladimír Čechák

Ke specifice „krizového řízení“ v oblasti veřejné správy

Alan Gavel

Aspekty ochrany obyvatelstva vyplývající z biologických hrozeb

Rudolf Horák, Lenka Danielová

Aplikace aspektů strategického managementu v krizovém řízení

Martin Hromada

Význam „knowledge sharing“ v problematike ochrany kritickej infraštruktúry

Čestmír Hylák

Rizika vyplývající z nedostatku v zajištění individuální ochrany osob

Josef Janošec

Jaký je vztah mezi krizovým řízením a ochranou obyvatelstva v teorii a praxi

Josef Janošec, Petr Kadlec, Václav Nétek

Rizika zanedbání přípravy mladé generace na krizové stavy

Milan Kný, Zdeněk Kropáč, Antonín Slabý

Teoretický management − model pro řešení krizových situací

František Kovářík

Vybrané aspekty činností krizových štábů

Karel Lacina

Rizika řízení měst ve světle zajišťování veřejných a veřejně prospěšných služeb

Daniel Miklós

Vize budoucí ochrany obyvatelstva

Miroslava Nejtková

Analýza rizika ve vztahu ke zjišťování příčin vzniku požáru

Miroslav Nožina

Mezinárodní organizovaný zločin a bezpečnost občanů ČR

František Paulus

Vybrané aspekty financování ochrany před povodněmi s přihlédnutím k roli soukromého sektoru

Rostislav Richter

Identifikace lidských zdrojů pro doplňování personálu ochrany obyvatelstva při mezinárodním ozbrojeném konfliktu

Radim Roudný

Informace o riziku – poznámky

Bohumil Šilhánek

Zkušenosti v oblasti historického vývoje ochrany obyvatelstva

Tomáš Šimek

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti varování obyvatelstva

Václav Talhofer, Petr Kubíček

Možnosti aplikace adaptivní kartografie v krizovém řízení

Bedřich Uchytil

Bojové chemické látky – historie ve starověku, odzbrojovací aktivity, zapojení IOO LB do Úmluvy o zákazu chemických zbraní

Iason Urban

Soudobá rizika v radiační oblasti a protiradiační opatření

Jan Valouch

Bezpečnostní posouzení objektu z hlediska návrhu poplachových systémů

Josef Vilášek, Miloš Fiala

Implementace ekonomických nástrojů do výuky předmětu Krizové řízení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Josef Volek

Podpora rozhodování v oblasti bezpečnostního plánování

Administrace