The Science for Population Protection

STATUT REDAKČNÍ RADY

I. Působnost redakční rady

Redakční rada časopisu The Science for Population Protection (dále jen „redakční rada“) je výkonným orgánem vydavatele časopisu.

II. Složení redakční rady

 • Redakční radu tvoří předseda, místopředseda a členové.
 • Předsedu, místopředsedu a členy redakční rady schvaluje Vědecká rada generálního ředitele HZS ČR.

III. Úkoly redakční rady

 • Předseda redakční rady:
  • řídí práci redakční rady,
  • navrhuje změny ve složení redakční rady,
  • svolává redakční radu, předkládá návrh programu a řídí její jednání,
  • předkládá zprávu o jednání redakční rady Vědecké radě generálního ředitele HZS ČR,
  • seznamuje členy redakční rady s připomínkami, návrhy a rozhodnutími Vědecké rady generálního ředitele HZS ČR, týkajícími se vydávání vědeckého časopisu.
 • V době nepřítomnosti předsedy řídí práci redakční rady její místopředseda.
 • Členové redakční rady:
  • hodnotí obsahové zaměření jednotlivých čísel vědeckého časopisu, vydaných za období mezi jednotlivými jednáními redakční rady,
  • předkládají návrhy na příspěvky z jednotlivých oblastí své odborné působnosti, doporučují a získávají autory pro jejich zpracování,
  • publikují vlastní vědecké příspěvky,
  • doporučují recenzenty pro zaslané příspěvky a podle potřeby sami recenze provádějí,
  • předkládají náměty a připomínky k obsahové náplni a grafické úpravě časopisu,
  • předkládají návrhy na změny statutu redakční rady.

IV. Jednání redakční rady

 • Redakční rada se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát za rok.
 • Mimořádné jednání redakční rady se uskutečňuje na základě rozhodnutí Vědecké rady generálního ředitele HZS ČR, předsedy redakční rady, na žádost redakce vědeckého časopisu nebo na žádost alespoň poloviny jejích členů.
 • Redakční rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 • Na jednání redakční rady jsou pravidelně přizvávaní pracovníci redakce; podle potřeby mohou být na jednání přizvaní další odborníci.
 • Z průběhu každého jednání redakční rady se pořizuje zápis.
Administrace