The Science for Population Protection

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Recenzní řízení je zárukou vysoké kvality článků publikovaných v časopisu „The Science for Population Protection“. Jeho předmětem je posuzování předložených vědeckých nebo odborných textů prostřednictvím sady kritérií formulovaných za účelem hodnocení jejich kvality. Sledovaná kritéria jsou vyjádřena následujícími otázkami:

 • Je téma příspěvku v souladu se zaměřením časopisu?

 • Je téma příspěvku aktuální?

 • Odpovídá formulace názvu a abstraktu vlastnímu obsahu příspěvku?

 • Jsou cíle příspěvku vhodně stanoveny a jasně formulovány?

 • Jsou teoretická východiska příspěvku dostatečná a vhodně zpracovaná?

 • Jsou pro řešení problematiky použity vhodné vědecké metody?

 • Jsou hlavní výsledky a závěry příspěvku jasně formulovány?

 • Má příspěvek logickou strukturu, která odpovídá stanoveným cílům?

 • Obsahuje příspěvek odpovídající vyjádření vlastních kritických postojů a názorů autora na zpracovanou problematiku?

 • Jsou závěry a výsledky příspěvku přínosné a využitelné?

 • Je seznam použité literatury a informačních zdrojů dostatečný a aktuální?

Před zahájením vlastního recenzního řízení je každý rukopis posouzen redakcí, zda splňuje základní požadavky kladené na vědecký / odborný článek. V případě závažných nedostatků je text vrácen autorovi.

Vlastní recenzní řízení je rozděleno do dvou fází.

V první fázi je příspěvek ohodnocen redakcí časopisu, zda téma a charakter článku odpovídá tematickým okruhům vědeckého časopisu a zda formální zpracování článku odpovídá pokynům pro autory. V případě pozitivního ohodnocení postupuje článek do druhé fáze recenzního řízení.

Ve druhé fázi recenzního řízení procházejí rukopisy usilující o publikaci v rubrikách vědecký a odborný článek oboustranně anonymním recenzním řízením (double–blind peer review) v rámci něhož jsou standardně vypracovány 2 recenzní posudky.

Recenzent v závěru posudku formuluje zdůvodněné stanovisko k příslušnému rukopisu výběrem jedné z následujících variant:

 • předložený příspěvek publikovat,

 • předložený příspěvek publikovat po úpravách,

 • předložený příspěvek publikovat po úpravách a opakované recenzi

 • předložený příspěvek nepublikovat.

V případě diametrálně odlišných recenzních posudků je vyžadováno stanovisko třetího recenzenta a teprve následně redakční rada rozhodne o zařazení, přepracování nebo nezařazení příspěvku do časopisu.

Pokud jsou recenzní posudky doporučující, respektive doporučují příspěvek publikovat po úpravách, je recenzní řízení ukončeno a text je doporučen redakční radě k publikování, respektive k publikování po úpravě.
V případě, že je ze strany recenzentů požadováno přepracování příspěvku a opakovaná recenze, je autor vyzván k zásadnímu přepracování textu. Po obdržení přepracovaného rukopisu redakční rada rozhodne, zda je přepracování dostatečné a rukopis je následně podroben dalšímu kolu recenzního řízení.

O publikování příspěvku ve vědeckém časopise „The Science for Population Protection“ rozhoduje redakční rada na základě výsledků recenzního řízení.

Principy etického jednání účastníků recenzního řízení blíže vymezuje Etický kodex.

Administrace