The Science for Population Protection

VYDAVATEL

Vydavatelem časopisu The Science for Population Protection je Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč - účelové zařízení Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru české republiky pro vzdělávací, vědecko-výzkumnou, informační a specializovanou činnost v oblasti ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

Institut ochrany obyvatelstva poskytuje informační, expertizní, konzultační a poradenskou činnost orgánům a organizacím HZS ČR, ministerstvům, orgánům státní správy a samosprávy a právnickým a vybraným fyzickým osobám, jejichž činnost je důležitá pro zabezpečení plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

V oblasti vzdělávací a výcvikové činnosti zejména:

 • organizuje a provádí základní, specializační zdokonalovací a rekvalifikační kurzy pro pracovníky orgánů státní správy a jazykové kurzy pro příslušníky a zaměstnance HZS ČR;

 • podílí se na zabezpečení externí přednáškové činnosti;

 • zpracovává edukační metodické pomůcky a podklady pro vzdělávání a propagaci přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci;

 • organizuje a zabezpečuje odborné workshopy, semináře, konference i s mezinárodní účastí.

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti zejména:

 • zabezpečuje vědeckou podporu strategických a koncepčních rozhodnutí HZS ČR

 • organizuje a provádí výzkum problémů pro zdokonalování HZS ČR v oblastech koncepcí, metod, technologií a technických prostředků zabezpečení ochrany obyvatelstva,

 • spolupracuje s univerzitami, vysokými školami, vědeckými institucemi a dalšími subjekty na realizaci výzkumných projektů pro podporu systému ochrany obyvatelstva;

 • metodicky řídí a usměrňuje odbornou činnost chemických laboratoří HZS krajů.

V oblasti informační činnosti zejména:

 • shromažďuje a vyhodnocuje informace pro potřeby HZS ČR;

 • zpracovává adresné informace pro řídící a výkonné složky HZS ČR, orgány státní správy, právnické a fyzické osoby;

 • zpracovává analýzy ochrany obyvatelstva ve světě a trendy jejich vývoje;

 • vede speciální báze dat a organizuje jejich využití v HZS ČR;

 • periodicky vydává publikace.

V oblasti specializované činnosti zejména:

 • poskytuje expertizní, poradenské, konzultační činnosti pro potřeby HZS ČR, na vyžádání správních úřadů, obcí, složek IZS a pro mezinárodní, vnitrostátní a rezortní spolupráci;

 • zajišťuje činnost mobilní chemické laboratoře pro HZS Královehradeckého a Pardubického kraje;

 • dohlíží a metodicky usměrňuje správnou laboratorní praxi chemických laboratoří HZS ČR;

 • zabezpečuje chemickou konzultační činnost pro jednotky HZS ČR;

 • zajišťuje realizaci agendy spojené s certifikací metodik;

 • zabezpečuje dokumentaci mimořádných událostí a zhotovuje výukové, propagační, dokumentární a publicistické videofilmy pro HZS ČR, IZS a ochranu obyvatelstva, včetně požadovaných jazykových mutací a zabezpečuje jejich distribuci popř. i dabing.

Administrace