The Science for Population Protection

O ČASOPISU

The Science for Population Protection je recenzovaným vědeckým časopisem. Prezentuje původní vědecké práce z oborové oblasti bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva, a to s důrazem na uplatňování interdisciplinárního přístupu k výzkumu tematiky a transfer poznatků jiných vědních disciplín pro podporu předmětné problematiky.

Obsah časopisu tvoří vědecké články, odborné a informační články a ostatní příspěvky.

Tištěná i elektronická forma časopisu je zařazena do:

  • mezinárodně uznávané databáze The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),

Pro dosažení maximálního dopadu článků a podporu jejich citovanosti jsou jednotlivé příspěvky indexovány databází Google Scholar.
Časopis The Science for Population Protection je dostupný ve všech významných knihovnách v České republice a od roku 2008 je archivován Národní knihovnou České republiky.


Zaměření a cíle časopisu Historie časopisuAdministrace