The Science for Population Protection

STATUT VĚDECKÉHO PORADNÍHO PANELU

I. Působnost vědeckého poradního panelu

Vědecký poradní panel časopisu The Science for Population Protection je odborným poradním orgánem vydavatele časopisu.

II. Složení panelu

  • Vědecký poradní panel je složen z jednotlivých členů - renomovaných odborníků domácí i mezinárodní bezpečnostní komunity, významných osobností a zástupců partnerských domácích i zahraničních výzkumných institucí.
  • Funkce člena vědeckého poradního panelu je nezastupitelná.
  • Členy vědeckého poradního panelu schvaluje Vědecká rada generálního ředitele HZS ČR na návrh předsedy redakční rady.
  • Členství ve vědeckém poradním panelu zaniká vzdáním se členství.

III. Úkoly panelu

  • Vyjadřuje se ke koncepci rozvoje časopisu.
  • Vyjadřuje se k hlavním směrům obsahového zaměření časopisu.
  • Projednává opatření zásadního významu pro vydavatelskou činnost.

IV. Jednání panelu

  • O přijetí návrhu projednávaných v rámci plnění úkolů panelu se hlasuje.
  • K platnému hlasování je třeba souhlasu nadpoloviční většiny alespoň poloviny všech členů panelu.
  • Jednání panelu probíhají za využití metody per rollam.
Administrace