The Science for Population Protection

AUTORSKÁ PRÁVA

Odevzdáním svého příspěvku udílí autor vydavateli svolení k jeho vydání v českém a jiném jazyce na území v ČR i mimo ně, v elektronické a listinné podobě a souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů. Autor také prohlašuje, že obsah příspěvku nebyl dosud nikde publikován, že má k příspěvku plné a neomezené autorské a dispoziční právo. Nepůvodní části textu musí být řádně citovány.

Z hlediska právního je autor odpovědný za obsah příspěvku a za to, že neobsahuje skutečnosti podléhající utajení podle příslušného zákona. Autor rovněž deklaruje svůj souhlas s případným zásahem do svého příspěvku, vyplývajícím z výsledku recenzního řízení, jazykové úpravy a z jiných činností, souvisejících s vydáním příspěvku.

Další skutečnosti, vztahující se k autorským právům, jejich ochraně a správě jsou řešeny v souladu se Zákonem ze dne 7. dubna 2000 č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve smyslu dalších předpisů.

Administrace