The Science for Population Protection

ZAMĚŘENÍ A CÍLE ČASOPISU

Recenzovaný vědecký časopis „The Science for Population Protection“ se v rámci svého oborového zaměření zabývá následujícími tematickými okruhy:

  • Bezpečnostní prostředí a bezpečnostní politika;

  • Ochrana obyvatelstva, krizové řízení a kritická infrastruktura;

  • Vzdělávání v oblasti bezpečnosti;

  • Bezpečnostní výzkum.

Cílem časopisu je poskytnout prostor pro formování vědecké diskuze o otázkách souvisejících se zajišťováním bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a vytvořit kvalitní platformu pro prezentaci nejnovějších poznatků získaných v rámci bezpečnostního výzkumu.

V souladu s naplňováním stanoveného cíle je v rámci realizace redakční koncepce důsledně uplatňován princip volného přístup a je kladen důraz na zajištění vysokého standardu publikovaných příspěvků a jejich původnost. V průběhu recenzního řízení jsou rukopisy prověřovány prostřednictvím systému kontroly umožňujícího odhalení plagiátů.

Administrace