The Science for Population Protection

AKTUALITY

V současné době probíhají recenze a editace článků určených pro vydání prvního čísla časopisu v roce 2017.

Redakční plán

Dovolujeme si nabídnout možnost publikovat výsledky Vaší práce ve vědeckém časopise The sience for population protection vydávaného Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Časopis je zařazen v mezinárodně uznávané databázi The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) a v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR. Je zaměřen na následující tematické okruhy: bezpečnostní prostředí a bezpečnostní politika; ochrana obyvatelstva, krizové řízení a kritická infrastruktura; vzdělávání v oblasti bezpečnosti a bezpečnostní výzkum.

Základní informace:

  • Periodicita vydání časopisu je dva krát ročně, termíny vydání naleznete níže.

  • Příspěvky lze strukturovat jako vědecké články, odborné články, informace a ostatní příspěvky.

  • Název a text mohou být v českém, slovenském, anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Abstrakt, resumé (stručné shrnutí) a klíčová slova v anglickém jazyce

  • Standardní požadovaná délka vědeckého článku činí 10 - 20 normostran, délka odborného článku 4 - 6 normostran a délka informace max. 2 normostrany (normostrana čítá 1 800 znaků s mezerami, písmo Times New Roman 10).

Bližší informace k příspěvkům naleznete v záložce „Pro autory“.
Příspěvky můžete elektronicky zasílat na adresy:

jitka.vytvarova@ioolb.izscr.cz (tel.: +420 950 580 434)
zdenek.dymak@ioolb.izscr.cz (tel.: +420 950 580 312)

Časopis číslo Redakční uzávěrka Vyjde v měsíci
1/2017 15. 2. 2017 březen
2/2017 30. 8. 2017 říjen

Důraz na kvalitu

Redakce časopisu se zaměřuje na zajištění vysokého standardu publikovaných příspěvků. Původnost rukopisů je prověřována v rámci systému kontroly umožňujícího odhalení případné shody s již dříve publikovanými texty (včetně určení míry shody).

Při posuzování je postupováno v souladu se zásadami a principy deklarovanými mezinárodní organizací "Plagiarismadvice.org“

Administrace